Insinöörityö

Insinöörityö on parhaimmillaan uutta luova ja vahvasti käytäntöön pohjautuva ammatillinen tutkielma, jossa perehdytään tutkimuksen periaatteisiin, logiikkaan, menetelmiin ja viestintään. Silloinkin kun insinöörityön aiheena on käytännön ongelma, teoriatieto ohjaa tutkielmaa ja muodostaa aineiston tulkinnan perustan.

Eri alojen opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan erilaisia. Insinöörityö voi olla esimerkiksi suunnittelu- tai tuotekehitystyö, kartoittava tutkimus tai tuotteen tai prototyypin laatimistehtävä. Insinöörikoulutuksen koko laajuudesta (240 opintopistettä) insinöörityö muodostaa 15 opintopisteen kokonaisuuden.

Lähtökohtia insinöörityölle

Insinöörityö on itsenäinen tehtävä ja sen vuoksi opiskelijan vastuu sen tekemisessä korostuu. Aihe työlle voi löytyä joko elinkeinoelämästä, julkiselta sektorilta tai ammattikorkeakoulusta. Insinöörityön lähtökohdan pitää olla riittävän konkreettinen sekä tilaajan että työn tekijän kannalta.  

Vastuut opinnäytetyön tekemisestä voidaan jakaa seuraavasti

Opiskelija

 • hankkii työn
 • suunnittelee työn
 • toteuttaa ja dokumentoi työn
 • laatii ja seuraa aikataulua
 • pitää yhteyttä työn ohjaajaan ja valvojaan
 • pyytää lausunnon opinnäytetyöstä työn valvojalta.

Valvoja yrityksen edustajana

 • määrittelee yhdessä opiskelijan kanssa työn vaatimukset
 • vastaa työnteon mahdollisuuksista yrityksessä
 • ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan ongelmatilanteissa
 • antaa kirjallisen lausunnon opinnäytetyöstä.

Työn ohjaaja

 • varmistaa, että työn aihe ja tavoitteet vastaavat opinnäytetyön kriteereitä
 • auttaa ongelmakohdissa ja antaa tarvittaessa konsulttiapua
 • valvoo työn etenemistä
 • hyväksyy työn ja vastaa sen arvostelusta
 • valvoo, että työn tiivistelmä ja abstrakti toimitetaan ammattikorkeakoululle myös sähköisenä versiona.

Koulutusohjelmajohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö

 • järjestää seminaaritilaisuudet
 • järjestää kypsyysnäytetilaisuudet
 • arkistoi valmiit dokumentit
 • nimeää ohjaajan.

Insinöörityöstä maksettava korvaus

Insinöörityön palkkausmuoto vaihtelee. Osa opiskelijoista tekee insinöörityönsä työsuhteessa kuukausi- tai tuntipalkalla. Osalle korvaus maksetaan palkkion tai stipendin muodossa. On myös tilanteita, joissa insinöörityön tekemisestä ei makseta korvausta, vaan työ tehdään suoraan koululle. Työn laajuus ja siihen käytetty aika näkyvät myös ansioissa. Työhön liittyvät matka- ja kulukorvaukset maksetaan yleensä verohallituksen ohjeiden enimmäismäärien mukaisesti niin, että niistä ei tarvitse maksaa veroja.

Jos palkkion maksutapaan voi vaikutta itse, kannattaa ottaa huomioon varsinaisen rahakorvauksen lisäksi verotus, opintotukiasiat, vakuutusasiat, työttömyysturva ja vastuukysymykset. Vaikka työtä ei tehtäisikään työsuhteessa, työnantajan on joka tapauksessa huolehdittava opiskelijan vakuutuksista, koska koulun vakuutukset eivät kata insinöörityön tekopaikalla sattuneita vahinkoja.  Erityisen tarkkana kannattaa olla, mikäli korvaus maksetaan apurahana tai stipendinä.