Säännöt

KAJAANIN INSINÖÖRIOPISKELIJAT KaIO ry 14.10.2015

SÄÄNNÖT


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kajaanin Insinööriopiskelijat KaIO ry,
jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.


2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
- henkisten
- ammatillisten
- koulutuspoliittisten
- yhteiskunnallisten
- muiden vastaavien etujen ajaminen.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
- järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
- toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
- ylläpitää ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria 


4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
- perustamaan rahastoja
- ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
- harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
- omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita


5§ Jäsenet
Yhdistykseen voi kuulua, varsinaisia jäseniä, kunnia- ja kannattajajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat oikeutettuja Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevat insinööriopiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä, päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet
Jäsenen tulee
- noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
- varsinaisen jäsenen tulee suorittaa liiton liittokokouksen määräämä jäsenmaksu
- kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen määräämä kannattajajäsenmaksu
Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.


8§ Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.


9§ Yhdistyksen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostilla, ja lisäksi siitä voidaan ilmoittaa oppilaitoksen ilmoitustaululla.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
- esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
- valitaan hallituksen muut jäsenet
- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
- vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu sekä kannattajajäsenmaksu
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle jos yksi viidesosa (1/5) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.
Mikäli jäsen haluaa osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hänen on ilmaistava tahtonsa yhdistyksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ennen kokousta


10§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1 - 6 jäsentä.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen jäsenen estyessä, voi hän osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö kaksi aina yhdessä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


11§ Liiton oikeudet
Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.
Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.
Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisi kuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Sääntömuutos on alistettava liiton hallituksen vahvistettavaksi.


13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisi kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.